Politikken

original_1478644139_4379869

Kommuneprogram 2015-2019

Stord Arbeidarparti sine representantar vil arbeida for trygge arbeidsplassar, gode oppvekstvilkår og omsorgstenester, robuste fellesskapsløysingar, eit spennande kulturliv og ei miljømessig berekraftig utvikling av Stord-samfunnet. Når me må gjera politiske prioriteringar, vil me byggja på dei sosialdemokratiske grunnverdiane fridom, likskap og solidaritet.

Arbeid for alle er framleis jobb nummer éin. Stord Arbeidarparti ser på Sunnhordland som éin arbeidsregion med eit næringsliv med høg kompetanse som opererer i ein internasjonal marknad. Stord Arbeidarparti vil gjera sitt for å skapa gode rammevilkår for næringslivet i regionen for å sikra konkurransekraft og vidare teknologiutvikling.

Stord skal vera eit inkluderande regionsenter som arbeider for ei positiv og balansert samfunnsutvikling i Sunnhordlands-regionen. For å gjera kommunane til ein aktiv og drivande støttespelar og samarbeidspartnar for næringslivet, høgskulen, sjukehuset og andre offentlege institusjonar og tenesteytarar vil Stord Arbeidarparti arbeida for frivillige kommunesamanslåingar i Sunnhordland.


Vedlegg 1